Kontakt os | Annoncering | Tip en nyhed | Skriv til "Ordet er frit"


Nordjyske hospitaler øger indsatsen til fremtidens behov

1. april 2021 - kl.8:45 - af:

De nordjyske hospitaler, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed skal stå helt skarpe og være klar til med konkrete indsatser at møde fremtidens behov for behandling – på patienternes præmisser.

Med en bevilling på 5 millioner kr. er der sat penge af til at skærpe profilerne allerede fra 2021.

Hvordan det udmøntes helt konkret, afgøres i den kommende tid af Regionsrådet i Nordjylland.

Konstant udvikling kræver ny plan

Højt specialiseret behandling. Ualmindelig god til den almindelige patientbehandling. At redde liv og afkorte sygdomsforløb.

Det er nogle af kendetegnene for de nordjyske hospitaler og den præhospitale indsats i en ny profilplan for Region Nordjylland.

Profilplanen holder fast i den nuværende overordnede struktur, og peger på, hvordan hver enkelt enhed og matrikel bidrager til at skabe værdi for de nordjyske borgere og patienter, når de modtager behandling i Region Nordjylland. Sundhedsvæsenet skal indrette sig efter nordjydernes behov og præmisser.

Planen blev tirsdag godkendt af regionsrådet, og den er aktuel af flere årsager.

– Flere lever med sygdomme i længere tid og flere får livstruende sygdomme. Samtidig får vi hele tiden nye muligheder for at tilbyde behandling for flere sygdomme end tidligere. Med den nye profilplan sætter vi retningen for fremtiden og for, hvad patienterne kan forvente i mødet med det enkelte hospital, matrikel eller hvis de fx har behov for livreddende hjælp, inden de kommer ind på hospitalet. De mere skarpe profiler for hospitalerne skal også styrke rekrutteringen ved at sætte tydelig retning og fokus også på nye initiativer, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Med budgettet for 2021 er der afsat 5 mio. kr. til at få implementeret nogle af de konkrete indsatser og ændringer, der indgår i profilplanen.

Hospitalerne, Psykiatrien og Den Præhospitale Virksomhed vil i de kommende år arbejde på en udmøntning af de enkelte udviklingsinitiativer i planen. Regionsrådet har blandt andet udtrykt ambition om, at der senest med udgangen af 2024 kan etableres akut kirurgi i Thisted igen.

Sundhedsstyrelsen, regionens Patientinddragelsesudvalg samt de nordjyske kommuner og PLO Nordjylland har leveret input til planen, og den har været drøftet i regionens Akut- og Praksisudvalg, Psykiatriudvalget, Patientudvalget og Forretningsudvalget.

Den videre proces

I næste måned tager politikerne i regionsrådet hul på processen med at fordele de 5 mio. kr.

Som udgangspunkt vil planen være gældende frem til 2025, men med mulighed for at foretage løbende justeringer, når behovet er for det.

Profiler for de enkelte hospitaler

Se profilplanen her

Aalborg Universitetshospital

Aalborg Universitetshospital er Region Nordjyllands højt specialiserede hospital og behandler patienter med behov for specialiseret behandling fra hele regionen. Aalborg Universitetshospital har også en vigtig rolle som hospital for befolkningen i lokalområdet. Derudover varetager hospitalet forskning og uddannelse af medicinstuderende og øvrigt sundhedspersonale.

Aalborg Universitetshospital, Aalborg: På hovedmatriklen i Aalborg har Aalborg Universitetshospital en række af de funktioner, der er grundlaget for funktionen som universitetshospital. Hospitalet har tilstedeværelse af alle relevante lægefaglige specialer døgnet rundt.

Aalborg Universitetshospital, Thisted, fungerer som akuthospital med medicinske og kirurgiske hovedfunktioner, herunder ambulant udredning samt fødsler.

Aalborg Universitetshospital, Farsø, har en stærk profil som regionens ortopædkirurgiske hospital med høj faglig standard.

Aalborg Universitetshospital, Hobro, har en stærk medicinsk profil og samtidig en betydelig dagkirurgisk aktivitet.

Regionshospital Nordjylland

Regionshospital Nordjylland er vendelboernes hospital. Det er et lokalhospital, hvor man skal være ualmindeligt god til det almindelige, men med enkelte udvalgte specialfunktioner. Hospitalet udgør en stor og væsentlig del af Region Nordjyllands akutkapacitet og varetager de fleste specialer på basisniveau.

Hjørring: Hospitalet udgør en stor og væsentlig del af Region Nordjyllands akutkapacitet. Som akut-hospital varetager Regionshospital Nordjylland, Hjørring de fleste specialer på basisniveau.

Frederikshavn: Matriklen i Frederikshavn er hospitalets matrikel for planlagt behandling og står stærkt på bevægelses-området med en stor ortopædkirurgisk aktivitet. Der foregår desuden megen røntgen diagnostik på matriklen, som er med til at understøtte planlagte patientforløb i hele regionen.

Skagen: Skagen Gigt- og Rygcenter tilbyder koncentrerede individuelle trænings- og behandlingsophold til borgere med længerevarende smerteproblematikker, som har brug for intensiv genoptræning og rehabilitering.

Brønderslev: Brønderslev-matriklen huser én særlig funktion. Neuroenhed Nord, Brønderslev har en stærk faglig profil og er fuldt dedikeret til varetagelse af regionsfunktionen i Neurorehabilitering som en del af rehabiliteringstilbuddet til voksne patienter med erhvervet hjerneskade i hele Region Nordjylland.

Psykiatrien

Psykiatriens opgave er udredning og hospitalsbehandling inden for de to selvstændige specialer psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Psykiatriens kerneopgaver er udredning, behandling, pleje, opfølgning og rehabilitering af patienter med alvorlige psykiske sygdomme. Optageområdet er hele Region Nordjylland.

Aalborg: Her udredes og behandles stort set alle psykiatriske sygdomme inden for både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri på såvel hovedfunktions-som regionfunktionsniveau.

Brønderslev: Stort set alle områder inden for specialet psykiatri udredes og behandles her på hovedfunktionsniveau, og der er regionsfunktion i forhold til ældrepsykiatri, patienter med mental retardering, personligheds-forstyrrelser og skizofreni. I Brønderslev findes også Psykiatrien i Region Nordjyllands særlige pladser.

Thisted: Psykiatrien har i regi af Klinik Psykiatri Nord et åbent sengeafsnit, mobilteam og ambulatorium på adressen Thylandsvej 37 i Thisted. Patienter med sygdomme inden for det almenpsykiatriske område kan henvises til udredning og behandling i Thisted.

Frederikshavn: Patienter med sygdomme inden for det almenpsykiatriske område kan henvises til udredning og behandling i Frederikshavn.

Ambulante satellitfunktioner: Der er ambulante træffesteder i Brovst, Hjørring, Hobro, Nykøbing Mors og Aars, hvor medarbejdere fra Psykiatriens ambulatorier har samtaler med patienter på aftalte tidspunkter.

Den Præhospitale Virksomhed

I Region Nordjylland er det Den Præhospitale Virksomhed, der har ansvaret for at tilrettelægge den samlede akutte indsats, før (dvs. præ) patienten ankommer på hospitalet. DPV består af tre organisatoriske spor: AMK-vagtcentralen, det præhospitale beredskab, som leverer den indsats, der ydes, indtil patienten ankommer på hospitalet, og sundhedsberedskabet, der kan aktiveres i tilfælde af en større ulykke eller anden hændelse, hvor der er mange tilskadekomne og syge.

Skriv en kommentar......

Powered by BusinessCom